Hero Image

Vårt hållbarhetsarbete

En av de grundläggande delarna i bygget av Lindholmshamnen är att ha fokus på klimatsmarta och hållbara lösningar. Att använda mindre energi och ersätta fossila energikällor med förnyelsebara är några av de strategier Lindholmshamnen bidrar med för att minska klimatpåverkan. Och detta är inte allt.

Gemensam plan för skyddsåtgärder

Lindholmshamnen utvecklar också naturligt dagvattenhantering. När stora delar av Göteborgs nya innerstad byggs precis vid vattnet längs Göta Älvs stränder krävs det att man fokuserar på mer än den fantastiska utsikten. Klimatförändringarna väntas föra med sig stigande vattennivåer, stormar och skyfall. Därför blir kravet på skyddsåtgärder för klimatsäkring stort.

Ett långsiktigt arbete

Lindholmshamnen arbetar även utifrån målen i ”Klimatstrategiskt Program för Göteborg” som handlar om Göteborgs långsiktiga klimatarbete, vilket omfattar såväl den kommunala organisationen som näringslivet och alla göteborgare. Strategier ur klimatprogrammet som direkt berör Lindholmshamnen är att stödja göteborgarna till att minska sin klimatpåverkan, planera för energi- och transporteffektivt samhälle, öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen, främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el, prioritera och satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik och vara världsledande på klimatsmart godshantering.

Hållbarhet i alla led

En hållbar utveckling kan bara bli verklighet om det ekologisk, sociala och ekonomiska fungerar i samspel på lika villkor. Det handlar om allt från den sociala hållbarheten i mångfalden av aktörer och verksamheter som verkar i Lindholmshamnen, till fler aktörer som blir lockade av att driva verksamheter och en ökad handel – till en hälsosam inomhusmiljö i alla bostäder och lokaler i form av gröna lösningar i bygget. Detta är bara några exempel på hur hållbarhetsarbetet präglar alla led i vårt projekt. Därför arbetar vi inom konsortiet gemensamt med alla tre delar och tillsammans har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram för Lindholmshamnen, som respektive byggherre ansvarar för att implementera i sitt projekt.

Läs hela vårt hållbarhetsprogram här 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska